Loranto – Tinsteden 4F, 7547TG Enschede (NL)
Tel: +31 53 4280868 / Fax: +31 53 4288118
K.v.K. nr. 08090890

Email: [email protected]

Leverings- en betalingsvoorwaarden
Paragraaf 1 Aanbiedingen en bevestigingen
1. Onder koper wordt mede verstaan aspirant koper en onder verkoper, aspirant verkoper.
2. Een aanbieding is bindend voor een termijn, welke in de offerte is vermeld. Mocht geen termijn zijn genoemd, geldt de aanbieding 6 weken.
3. Koopovereenkomsten, gesloten door bemiddeling van tussenpersonen of vertegenwoordigers, worden van kracht na een schriftelijke bevestiging door verkoper, zulks met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.
4. Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.

Paragraaf 2 Levering en risico
1. Bij franco levering reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper.
2. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.
3. Bij franco levering hoeft de verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen.
Koper en verkoper dragen zorg voor de lossing.
4. Lossing buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen koper en verkoper.

Paragraaf 3 Hoeveelheid
1. Een bij aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen vermeldt.
2. Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op een bij de
Aflevering verstrekte vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document is weergegeven, dan geeft zulks niet het recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel geleverd is.

Paragraaf 4 Hoedanigheid en keuring
1. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid der goederen.
3. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid der goederen is overeengekomen, dat deze zal zijn volgens het bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van de kopers opdrachtgever, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontlenen, die verder gaan dan hetgeen in de navolgende leden worden bepaald, indien en voor zover die verdergaande afspraken voortvloeien uit kopers gebondenheid aan besteksbepalingen, waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, zodat de verkoper daarmede bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
4. De koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.
5. Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen, zoals in kwaliteit, afmeting of stuks aantal per handelseenheid, kan de koper slechts aanspraken jegens de verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de koper het bestaan van zulke bezwaren meldt;
a. ingeval van levering franco op het werk: binnen 48 uur na ontvangst der goederen;
b. in alle andere gevallen: voordat de verlading plaats vindt.
6. In gevallen bedoeld in lid 5 letter b, is de verkoper, indien de koper daarom heeft verzocht, verplicht tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van tijd/plaats, waarop de keuring kan geschieden. Is de verkoper die verplichting niet nagekomen, dan is de koper bevoegd, zijn bewaren nog te melden na ontvangst der goederen.
7. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft zulks hem niet het recht de betaling op te schorten voor goederen ten aanzien waarvan de afspraak niet bestaat.

Paragraaf 5. Retourzendingen
Geleverde goederen en geaccepteerde goederen worden over het algemeen niet teruggenomen.
Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor niet of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen tengevolge van overmacht. Overmacht aan de zijde van de verkoper jegens koper moet steeds aanwezig worden geacht ingeval een derde zich jegens verkoper ter zake op overmacht kan beroepen en ook steeds indien stagnatie optreedt, die de verkoper niet valt aan te rekenen, als hoedanig gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog of beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, werkstaking, werklieden uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten, transportmoeilijkheden, uitvoer- of doorvoerverboden, bedrijfsstoring, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen of verpakkingsmateriaal, wanprestatie van derden, die door de verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, alsmede elk belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van de verkoper afhankelijk is. Verkoper is dan gerechtigd de levering termijn te verlengen met de duur van de stagnatie, of de overeenkomst te ontbinden.

Paragraaf 6. Eigendomsvoorbehoud
Eigendomsoverdracht vindt eerst plaats nadat al het aan de verkoper verschuldigde, vermeerderd met eventuele rente en kosten is voldaan. Zolang deze eigendomsoverdracht niet heeft plaatsgevonden is de verkoper gerechtigd het geleverde terug te nemen, ongeacht in wiens handen het zich bevindt.

Paragraaf 7. Betaling
1. De koopprijs (incl. BTW) voor hetgeen conform de overeenkomst geleverd is, is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de veertiende dag na die, waarop de levering geschiedt, of, zulks later is, de vierde dag na die waarop de desbetreffende factuur is verzonden aan de koper.
2. De verkoper is bevoegd de koopprijs, vermeerderd met de BTW, op de factuur te verhogen
met een zgn. kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste twee procent. Die toeslag wordt dan verschuldigd, indien en voor zover de betaling van de koopprijs na de vervaldag plaats vindt.
3. De koper, die op de veertiende dag na de vervaldag nog niet betaald heeft is, zonder dat enige aanmaning is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. De rente loopt bij kredietbeperkingstoeslag voor voormelde achtste dag af en anders van de vervaldag af tot en met de dag van betaling. De rentevoet is de wettelijke rente vermeerderd met een.
In beide gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
4. Ingeval de koper op de vervaldag nog niet de betaling heeft verricht voor hetgeen hem conform de overeenkomst is geleverd, is de verkoper bevoegd tot nakoming jegens de koper aangegane leververplichtingen op te schorten totdat die betaling is geschiedt en/of voor hetgeen nog te leveren is contante – of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidsstelling te vorderen.
5. Gelijke bevoegdheden als in lid 4 geschreven komen de verkoper toe, ook reeds op de vervaldag, jegens de koper, over wiens verminderde kredietwaardigheid de verkoper na het aangaan der overeenkomst zodanige aanwijzingen heeft ontvangen, dat de verkoper, had hij over die aanwijzingen reeds voor het aangaan van de overeenkomst beschikt, die overeenkomst redelijkerwijs niet of slechts op voorwaarde van contante – of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidsstelling zou hebben willen aangaan.
6. De invorderingskosten zijn door de koper verschuldigd, zodra de verkoper zijn vordering aan een derde ter inning uit handen heeft gegeven. Zij wordt gefixeerd op 15 % van de vordering van de verkoper, voor zover betreft vorderingen tot en met
7. € 3.500. Zulks met een minimum van € 45. Bij vorderingen boven € 3.500 worden zij gefixeerd op € 700 vermeerderd met 10 % van het bedrag waarmee de vordering de € 3.500 overtreft.

Paragraaf 8. Afwijkende bedingen
1. Bedingen, afwijkend van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper aan de koper zijn bevestigd en de koper tegen deze bevestiging niet binnen 48 uur na ontvangstdatum van de bevestiging bezwaar heeft gemaakt.
2. Indien verkoper zelf gehouden is aan algemene koop- en verkoopvoorwaarden van zijn leveranciers, dan gelden deze als eveneens overeengekomen tussen verkoper en koper, evenwel met dien verstande dat zulks geen afbreuk doet aan de rechten, die de verkoper ten opzichte van de koper heeft krachtens het algemeen recht en/of deze algemene verkoopvoorwaarden.
3. Verkoper zal op verzoek van koper aan deze nadere gegevens verstrekken omtrent de in lid 2 bedoelde algemene verkoopvoorwaarden van zijn verkopers, leveranciers.
4. In geval van conflict tussen deze algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper en de algemene inkoopvoorwaarden van koper, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden van de verkoper.
Prijzen: Alle prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.
Levering: Bij afname van reguliere collectie per zending exclusief BTW vanaf € 2500,00 franco op auto voor uw Magazijn in Nederland, uitgezonderd de eilanden.
Bij andere zendingen, zullen transportkosten naar rato in rekening worden gebracht.
Betaling: Binnen 14 dagen na levering, netto.
Directe verkoop: Bij directe verkoop (is verkooplocatie) wordt van de koper verwacht dat betaling gelijk met de levering
Plaatsvindt, als een betalingstermijn gewenst is wordt door de verkoper een
Kredietbeperkingstoeslag van 2% opgelegd aan de koper. Transportkosten worden,
bij directe verkoop, niet aan de koper in rekening gebracht, ongeacht het bedrag van afname.

Paragraaf 5 Privacy

1. Loranto B.V. verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Loranto B.V. als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door Loranto B.V. ten behoeve van Klant staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.

2. Loranto B.V. verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. Loranto B.V. is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van Loranto B.V. is te raadplegen via www.loranto.com/privacyverklaring.

Bijlage Gegevensverwerking

Artikel 1 – Definities
De namen en begrippen in deze Bijlage worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;

1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens – doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Betrokkene(n): degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;

1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;

1.6 Verwerker: Loranto B.V., zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Loranto B.V. Persoonsgegevens verwerkt;

1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van Loranto B.V. aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 – Onderwerp
2.1 Loranto B.V. zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en Loranto B.V. als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Loranto B.V..

Artikel 3 – Verplichtingen Loranto B.V.
3.1 Loranto B.V. verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door Loranto B.V. gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 – Sub – verwerkers
4.1 Loranto B.V. is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits Loranto B.V. ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Loranto B.V. rusten op basis van deze Bijlage.

4.2 Loranto B.V. blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

Artikel 5 – Doorgifte van Persoonsgegevens
5.2 Loranto B.V. zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.

5.3 Loranto B.V. zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 6 – Beveiliging
6.1 Loranto B.V. zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 – Meldplicht
7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt Loranto B.V. Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:

  • het Datalek;
  • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
  • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
  • de technische maatregelen die door Loranto B.V. zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

7.2 Loranto B.V. verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

7.3 Loranto B.V. kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)
8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent Loranto B.V. Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

8.2 Loranto B.V. stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan Loranto B.V.. Loranto B.V. zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessement
9.1 Loranto B.V. verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits
10.1 Indien de door Loranto B.V. beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door Loranto B.V. onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.

10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 – Geheimhouding
11.1 Loranto B.V. verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

11.2 Loranto B.V. staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor Loranto B.V. en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Indien Loranto B.V. tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant Loranto B.V. in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan Loranto B.V. een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.2 Loranto B.V. is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 10.4 van de Algemene Voorwaarden.

12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 – Duur en beëindiging
13.1 De verplichtingen van Loranto B.V. uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Loranto B.V. nog toegang heeft tot Persoonsgegevens. 14.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal Loranto B.V. de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.

13.3 Loranto B.V. kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.